SE*Scatters Yuzu

Hona
SIB n 22 – svarttabby

Stamtavla FindUs
Stamtavla PawPeds

Flyttat till Jenny och Joel i Fruängen.

Födelse 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 12 v
87 g 190 g 279 g 382 g 461 g 591 g 713 g 881 g 1026 g 1213 g 1341 g 1515 g 1659 g

Yuzu 12 veckor

Yuzu 11 veckor

Yuzu 10 veckor

Yuzu 9 veckor

Yuzu 8 veckor

Yuzu 7 veckor

Yuzu 6 veckor

Yuzu 5 veckor

Yuzu 4 veckor

Yuzu 3,5 veckor

Yuzu 2 veckor

Yuzu 6 dagar

Yuzu 0 dagar