SE*Scatters Yuzu

Hona
SIB n 22 – svarttabby

Stamtavla FindUs
Stamtavla PawPeds

Ledig

Födelse 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 12 v
87 g 190 g 279 g 382 g 461 g 591 g

Yuzu 5 veckor

Yuzu 4 veckor

Yuzu 3,5 veckor

Yuzu 2 veckor

Yuzu 6 dagar

Yuzu 0 dagar